Location: Vietnam - Mekong Delta
Posted: 23/06/2020
Salary: Attractive package
Job Function: HR - Administration
Industry: Manufacturing/Engineering/Industrial
Sub-Industry: Industrial Manufacturing
Reference: JO-200623-220280

Your future employer

The company headquartered in Chicago US, with over 70 years’ successful developing history. Currently is invested in Thuan Dao Industrial Park, Long An, Vietnam for a cast iron manufactory.
We also had a proven track record of success in China & US. We have strong core competencies and a passion for high value, technologically advanced manufacturing techniques.
Ultimately, we understand that our business depends on rewarding people in a competitive and transparent environment and also getting the best and highest potential individuals in order to grow and consolidate their strong position.

Your key responsibilities

Purpose of the Role/ Mục đích của vai trò:
Responsible for implementing overall People matters including HR systems and processes for the manufacturing plant in Vietnam so as to foster a conducive environment for peak employee performance and further expand the business.
Phụ trách chung về nhân sự bao gồm các hệ thống và quy trình nhân sự cho nhà máy sản xuất tại Việt Nam để thúc đẩy môi trường thuận lợi cho hiệu suất cao nhất của nhân viên và tiếp tục mở rộng kinh doanh.
Key Responsibilities/ Trách nhiệm chính:
• Be responsible all plant HR functions including hiring, staffing, people development, performance management, vendor management and labor relations aligned with Vietnam labor standard
Chịu trách nhiệm về toàn bộ chức năng nhân sự của nhà máy bao gồm tuyển dụng, nhân sự, phát triển con người, quản lý hiệu suất, quản lý nhà cung cấp và quan hệ lao động phù hợp với tiêu chuẩn lao động Việt Nam
• Ensure timely and effective establishment and implementation of HR systems and processes in the Vietnam plant; including but not limited to Recruitment, Performance Management tool and Salary Planning tool.
Đảm bảo thiết lập và thực hiện kịp thời, hiệu quả các hệ thống và quy trình nhân sự tại nhà máy Việt Nam; bao gồm nhưng không giới hạn ở Tuyển dụng, công cụ quản lý hiệu suất và công cụ lập kế hoạch tiền lương
• Work closely with the Deputy General Director to ensure alignment to global standards and practices.
Phối hợp chặt chẽ với Phó Tổng Giám đốc để đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn và thông lệ toàn cầu.

• Act as the point of contact for all HR systems and processes for the country.
Đóng vai trò là điểm liên lạc cho tất cả các hệ thống và quy trình nhân sự cho quốc gia.
• Generate timely and reliable reports for decision making.
Tạo các báo cáo kịp thời và đáng tin cậy để ra quyết định.
• Provide coaching and training on HR systems and processes.
Cung cấp huấn luyện và đào tạo về các hệ thống và quy trình nhân sự.
• Identify opportunities for continuous improvement.
Xác định các cơ hội để cải tiến liên tục.
• Prepares budget for HR department
Chuẩn bị ngân sách cho phòng nhân sự
• Other tasks as assigned by the supervisor.
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của người giám sát.

Our key requirements

• University graduates Tốt nghiệp Đại học
• 5 years+ Human Resource experience (Manufacturing industry preferred) có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên trong lĩnh vực nhân sự (Ưu tiên kinh nghiệm phụ trách nhân sự tại nhà máy sản xuất)
• Strong communication, presentation and interpersonal skills.Có thế mạnh về kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.
• Good knowledge of labor standard and union/ Có kiến thức vững chắc về tiêu chuẩn lao động và công đoàn
• Drive and energy combined with ambition, desire and the potential to develop further within the organization/ Thúc đẩy, nhiệt tình và có tham vọng, tiềm năng phát triển hơn nữa trong tổ chức
• Able to modify methods to meet local customs and business practices to achieve results / Có khả năng sửa đổi các phương pháp để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và phù hợp với quy định trong nước để đạt được kết quả
• Good skills of computer & comfortable to work with tight deadlines. Có kỹ năng tốt về máy tính và khả năng làm việc với áp lực cao.
• Self-motivated, disciplined, independent and mature personality Năng động, Có kỷ luật cao, có khả năng làm việc độc lập.
• An analytical mind with problem-solving skills Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
• Excellent organizational and multitasking abilities Có kỹ năng tổ chức tốt và hoàn
thành nhiều nhiệm vụ khác nhau.
• A team player with leadership skills Là một thành viên có kỹ năng lãnh đạo tốt.
• English, Vietnamese communication ability (mandatory) and Chinese communication ability (bonus)
Yêu cầu bắt buộc giao tiếp bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt, nếu biết thêm Tiếng Trung là một lợi thế.

About you

- Working hours: from Monday - Saturday
- Shuttle bus, pick up point: Dist 1
- 13th month salary, lunch & phone allowance.